Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand Hanne Harby,

kasserer Søren Jespersen

øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leif Knakkergaard, Erik Valentin Harby og Peter Otteskov. 

Vedtægter gældende fra 1. januar 2022

§ 1. Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formål

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 2. Foreningens navn er Bogø Fyr’s venner. Foreningen tegnes af formand og kasser og adr. er lig med formandens adr.

Formålet er folkeoplysning om og vedligeholdelse af Bogø Fyr. Det er desuden foreningens formål udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.

§ 3. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle gyldige medlemmer har én stemme. Gyldige medlemmer skal have været medlem siden 1./10. det foregående år. Medlemskontingentet for det pågældende år skal envidere være betalt senest 1. febi det år generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen vælger en formand og kasserer, der på skift er på valg.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af i alt 5 medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stemmeberettigede medlemmer er opstillingsberettigede

Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på vores Facebookside og ved mail til senest oplyste mailadresse på medlemmer

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den formand/bestyrelse eller

af et flertal af stemmeberettigede medlemmer.

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsregnskab og beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af budget til godkendelse

4. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år)

5. Valg af bestyrelse henholdsvis 1 (i lige år) og 2 (i ulige år),

6. Suppleanter og revisor vælges for 1 år ad gangen

7. Eventuelt.

§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at

gennemgå foreningens bogføring og regnskab.

§ 7. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af en eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller returneres til de tilskudsgivende myndigheder.

Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2021

Økonomisk støtte

Vi er meget glade for den økonomiske hjælp vi har modtaget, som hjælp til renovering af Bogø Fyr.

Vi har fået hjælp fra:

Fanefjord Sparekasse Fond

Bogø Grundlovsforening

Dagli´Brugsen Bogø

Private bidragsydere

Referater

Referat fra generalforsamling 2021

 

Generalforsamling 14. marts 2021 i Bogø Fyrs Venner - virtuelt

1. Valg af dirigent.

Hanne blev valgt til dirigent.

2. Forelæggelse af årsregnskab og beretning til godkendelse

Formandens beretning godkendt. Regnskabet blev godkendt.

3. Forelæggelse af budget til godkendelse

Budget tilrettes så der afsættes kr. 5.000 til køb og installation af ny brændeovn. Budget herefter godkendt.

4. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer enstemmigt godkendt, med virkning fra 1. januar 2022.

5. Valg af formand

Hanne blev genvalgt

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Genvalg til bestyrelsen: Erik Valentin, Leif Knakkegaard, Ole Hemmingsen og Sten Wulf- Andersen Genvalg til suppleant: Rikke Wulf-Andersen Genvalg til revisor: Anne-Marie Valentin

7. Eventuelt.

Michael Thode foreslog opsætning af kroge og snor ved vinduer til solskygge. Det blev godkendt. Erik kigger efter ny brændeovn. Erik er i dialog med Vordingborg Kommune om begrænsning af arealet mellem fyret og havnen. Vordingborg Kommune er positivt stemt, men ”tygger” lidt på det.

2020-10- 18 referat fra bestyrelsesmøde

2020-10-18 Dagsorden
Afbud fra Ole og Leif

• Opsamling fra sidste møde, herunder privat fællesvej
Ved privat fællesvej vil udgifter til vedligeholdelse af vejen være Tanggården og Fyret, så kan vejen ligge, hvor vi vil. Det kan vi ikke ved offentlig vej

Erik nævner muligheden for at der skal være en vej ned i “lige” linie med sving ned mod fyret og en P-plads ved fyret på toiletsiden.

Der sættes bom ved Tanggården med kode til brugere af havnen.

• Anvendelse af fyret, herunder ændret anvendelse fra fyr til shelter => byggetilladelse mm

I forhold til kommunens papirer skal vi have ændret benyttelsen fra fyr til måske “erhverv” Sten kontakter kommunen
Erik prøver at indhente et forsikringstilbud

• Vores vedtægter, trænger til en opdatering Forslag til ændringer

§ 1. Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formål Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 2. Foreningens navn er Bogø Fyr’s venner. Foreningen tegnes af formand og kasser og adr. er lig med formandens adr.

Formålet er folkeoplysning om og vedligeholdelse af Bogø Fyr. Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.

§ 3. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle gyldige medlemmer har én stemme. Gyldige medlemmer skal have været medlem siden 1./10. det foregående år. Medlemskontingentet for det pågældende år skal endvidere være indbetalt senest 1. Feb i det år generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen vælger en formand og kasserer, der på skift er på valg.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stemmeberettigede medlemmer er opstillingsberettigede

Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på vores Facebookside og ved mail til senest oplyste mailadresse på medlemmer.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formand/bestyrelse eller af et simpelt flertal af stemmeberettigede medlemmer.
§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Forelæggelse af årsregnskab og beretning til godkendelse.

  3. Forelæggelse af budget til godkendelse

  4. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år)

  5. Valg af yderlig bestyrelse hen holds vis 1 og 2,

  6. Suppleanter og revisor vælges for 1 år ad gangen

  7. Eventuelt.

§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at gennemgå foreningens bogføring og regnskab.

§ 7. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af en eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller returneres til de tilskudsgivende myndigheder.

På arbejdsdagen d. 8. Nov starter vi med ekstraordinær generalforsamling kl 10, hvor vedtægtsændringerne behandles.

 

2020-09-27 referat fra bestyrelsesmøde

Tilstede Leif, Erik, Ole, Sten og Rikke. Hanne deltog via facetime Referent: Hanne

Siden sidst

Der har været problemer med bookning via hjemmesiden, men nu skulle det virke igen. Enkelte har troet, at de kunne booke ved at skrive sig på listen, som hænger i fyret, så den er nu taget ned, der bliver i stedet sat et opslag om, at der skal bookes via hjemmesiden. Kommer man uden bookning skal man tjekke hjemmesiden. Der har været mange brugere her i CoronatidenOprydning og rengøring i fyret

Der har været enkelte gæster, som har klaget over manglende rengøring. Der er arbejdsdag d. 4. Okt kl 10, hvor der foretages en grundig oprydning, af dem, som kan komme Arbejdsdag d. 8. Nov kl 10, hvor vi gør fyret grundigt rent, denne dag tages stilling til i hvilket omfang der er brug for maling. Forslag om at vi på skift har en rengøringsdag om mdr. Blev ændret til at vi vil betale os fra en månedlig rengøring.Telte, mobilehomes etc.

Der er stadig folk, som slår telte op trods skiltning og info, nogle påstår at de har set at det er tilladt på nettet. Efterfølgende har Hanne googlet og søgt på nettet uden at finde sider med oplysning om tilladt teltning. Vi foreslår Erik at udvide folden mod kysten. Der kan ikke længere købes brænde hos Erik og vandhanen er blevet lukket, da ikke alle fik lukket den efter brug.Ræs på vejen

Det blev drøftet, hvordan vi kan begrænse biltrafik ned til fyret, da der af og til bliver kørt ret stærkt mellem Tanggårdens bygninger. Gæster til stranden og fyret behøver ikke at kunne køre i bil helt ned til fyret, det vil være fint, hvis der kan parkeres på marken ind mod æbleplantagen. Der skal dog være mulighed for arbejdskørsel til fyretHærværk på skildte, både og gården

Tanggården har oplevet tilfælde af hærværk og der er blevet fjernet bundpropper fra både i den lille havn, det oplyses at der også andre steder på øen har været problemer med hærværkFodring af dyr

Erik oplyser, at han var i kontakt med en mand, som læssede haveaffald ind i folden bl.a. efuy, få timer efter mistede han et ungdyrVoldsom eskalering af biltrafik

Trafikken til fyret og stranden har været øget, der har været booket mere end i et normalt år, og mange har været hjemsendt fra arbejde og har ikke kunnet rejse udenlands, men i stedet søgt skønne steder herhjemme. Erik har kontaktet kommunen for at høre, hvilke muligheder der er for at få ændret adgangsforholdene for gæsterne til fyret og stranden, der undersøges bl.a. om mulighederne for en løbe/cykelsti ned langs skel til Christian. Der undersøges regler og konsekvenser i forhold til evt. ÆndringerAfholdelse af generalforsamling

Grundet Corona udsættes generalforsamlingen til først i det nye kalenderårEvt

IntetDel siden